6 ก.ค. 2560
สมาคม Asean Food and Feed Insect Association (AFFIA) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา The Insect Industry in ASEAN : Insights with AFFIA


 


สมาคม Asean Food and Feed Insect Association (AFFIA) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา "The Insect Industry in ASEAN : Insights with AFFIA" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและสื่อสาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ. ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง มีวิทยากร จากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นักวิจัย และนักวิชาการมาให้ความร ู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แมลงเป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์