6 ก.ค. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ : แนวปฎิบัติเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฎิบัติงาน


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติ จาก นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานดำเนินไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด งานดังกล่าวมีคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม