2 ส.ค. 2560
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ Eco-Engineering Symposium 2017 : Application of Technology for Sustainability of Natural Resources

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ Eco-Engineering Symposium 2017 : Application of Technology for Sustainability of Natural Resources ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงแห่งปราชญ์ 5419 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพวิศวกรรมศาสตร์เชิงนิเวศ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา