17 ส.ค. 2560
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์ จันทร์เครือ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อม รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ และ ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำ นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์ จันทร์เครือ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมลาไปศึกษาต่อ ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ณ Wagenningen University ราชอาณาจักร เนเธอแลนด์


คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์ จันทร์เครือ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มา ณ โอกาสนี้


ที่มา : ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2560 สํานักข่าวไทย TNAMCOT

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: