17 ส.ค. 2560
หน่วยวิจัย PIRUN มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสารให้ความหวานชนิด Isomalt

ระหว่างวันที่ 16 และ 18 สิงหาคม 2560 หน่วยวิจัย PIRUN มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสารให้ความหวานชนิด Isomalt ร่วมกับทางบริษัท Evonik ประเทศเยอรมันนี ณ ห้องปฏิบัตการเบเกอร์รี่ อาคาร 5 ชั้น 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมคือประเทศในกลุ่ม AEC เช่น ประเทศ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และไทย ทั้งนี้มี ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี และ รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับ