25 ก.ย. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนา เรื่อง Integration of Fundamental and Applied Research : Benefit and pitfalls

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนา เรื่อง Integration of Fundamental and Applied Research : Benefit and pitfalls, โดย Leonard M. C. Sagis จาก Wageningen University งานดังกล่าวมีอาจารย์และนิสิต เข้าร่วม ณ ห้อง 5419 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร