10 ต.ค. 2560
คณาจารย์ และนิสิต คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) และ น.ส.อัญชุดา ตติยนันทพร น.ส.ณัฐิตา ชูบุญเลิศ น.ส.วิภาสินี รัตนพรมงคล นิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (สาขาวิศวกรรมอาหาร) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2560) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมสะอาด จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ