ประกาศการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด
19 มี.ค. 2564

ผู้สนใจติดต่อสอบถามขอทราบรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร. 0-2562-5020 ต่อ 5020 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคาร อก.2 ชั้น 1 เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ในวันและเวลาราชการ กำหนดชี้แจงรายละเอียดในวัน และกำหนดขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ณ สถานที่ติดต่อดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน
14 ต.ค. 2563

ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดรคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ อก.15/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นั้น ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 747,930 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้งปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 4
14 ต.ค. 2563

ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 4 (2115, 2115, 2115/1, 2116, 2116/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกคส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ อก2/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นั้น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 4 (2111, 2115, 2115/1, 2116, 2116/1) จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้ันส่...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ1. โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงนวิจัยขั้นสูงแบบมีชั้น ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม. 2. โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยขั้นสูง ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม.
26 ส.ค. 2563

ตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ 1. โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงนวิจัยขั้นสูงแบบมีชั้น ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม. 2. โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยขั้นสูง ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม.จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.14/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นั้น1. โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงนวิจัยขั้นสูงแบบมีชั้น ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม. จำนวน 7 ชุด 2. โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานวิจ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
28 เม.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครตามประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อก.6/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้นชุดเครื่องมือทดสอบสมรรถนะของบรรจุภัณฑ์หลังการบร...

1 2 3 4 5 . . .36 Next