ประกาศ:

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงสิ้นสุดภาคต้นปีการศึกษา 2564 (ธันวาคม 2564)

ประกาศ:

นวัตกรรมมุ่งมั่นบริหารก้าวหน้าสตาร์ทอัพจิตวิญญาณ สุขภาวะอาเซียนพัฒนาพันธกิจสร้างสรรค์ระดับสากลเทคโนโลยีพลเมือง โลกาภิวัฒน์วิสัยทัศน์สตาร์ทอัพพลเมืองจริยธรรมมุ่งมั่น

อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อความอยู่ดีมีสุข

หลักสูตรของเรา

มอบประสบการณ์และความรู้เพื่อสร้างคนคุณภาพสู่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และทักษะการแก้ปัญหา ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายและความรู้ขั้นสูง
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกาศนียบัตรและหลักสูตรอื่นๆ

Providing Opportunities To Strengthen Knowledge And
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้ เสริมทักษะ ศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความสนใจเฉพาะเรื่อง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครันเพื่อการศึกษาและงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เรามีทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้บริการห้องปฏิบัติการได้อย่างครบวงจร

ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 5 ให้บริการหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในห้องสมุดมีพื้นที่อ่านหนังสือและบริการอุปกรณ์โสตทัศนะสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบนนทรีเน็ทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งสะดวกสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นิสิตและบุคลากรสามารถขอใช้บริการเครื่องมือเช่นเครื่อง LCD และเครื่องสแกนได้