ประกาศ:

นวัตกรรมมุ่งมั่นบริหารก้าวหน้าสตาร์ทอัพจิตวิญญาณ สุขภาวะอาเซียนพัฒนาพันธกิจสร้างสรรค์ระดับสากลเทคโนโลยีพลเมือง โลกาภิวัฒน์วิสัยทัศน์สตาร์ทอัพพลเมืองจริยธรรมมุ่งมั่น

หลักสูตรของเรา

มอบความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ และทักษะการแก้ปัญหา ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายและความรู้ขั้นสูง
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกาศนียบัตรและหลักสูตรอื่นๆ

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้
เสริมทักษะ ศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความสนใจเฉพาะเรื่อง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

จำนวนรับเข้าแต่ละสาขาวิชาใน TCAS67 รอบที่ 2 รวม 288 คน

รอบรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ค. 67

ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครันเพื่อการศึกษาและงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เรามีทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้บริการห้องปฏิบัติการได้อย่างครบวงจร

ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และงานวิจัยของนิสิต อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบนนทรีเน็ทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งสะดวกสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นิสิตและบุคลากรสามารถขอใช้บริการเครื่องมือเช่นเครื่อง LCD และเครื่องสแกนได้