กิจกรรมบรรยายพิเศษ International Collaboration ภายใต้ทุนวิจัย AC 21

26.01.2023 International Collaboration ภายใต้ทุนวิจัย AC 21 และกิจกรรมบรรยายพิเศษ AI Research and innovation 2nd Episode Talk ในหัวข้อ “Health & Functional Food” โดย Dr. Scott Smid เรื่อง “Gut and Brain Benefits of Functional Foods and Their Bioactives in Healthy Ageing” และ Associate Professor Ryuji Kato เรื่อง “Data-driven Biotechnology in the Recent Japanese Academia-Industry Collaborations” โดยมี รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. ดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยอาหารฟังก์ชัน และการประยุกต์ใช้ AI ในการวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *