ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในงาน ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา

27.09.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณ เป็นอาจารย์ จำนวน 4 ท่าน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

🙏รศ. ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

🙏รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

🙏รศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

🙏รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

🙏คุณพิชัย ศักดิ์วิชิต ช่างเทคนิค ชำนาญงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

🙏คุณลัดดา วังศิลาบัตร พนักงานทั่วไป ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

🙏คุณพิกุล ประโคม พนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ

📌คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สร้างคุณประโยชน์แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตรตลอดอายุราชการของท่านที่ผ่านมา และจะครบอายุเกษียณราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *