ขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในงาน นนทรีสีทอง’ 66

22.09.2023 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 66” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในปีนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้เกษียณ เป็นอาจารย์ จำนวน 4 ท่าน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

รศ. ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณพิชัย ศักดิ์วิชิต ช่างเทคนิค ชำนาญงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คุณลัดดา วังศิลาบัตร พนักงานทั่วไป ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

คุณพิกุล ประโคม พนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สร้างคุณประโยชน์แก่คณะอุตสาหกรรมเกษตรตลอดอายุราชการของท่านที่ผ่านมา และจะครบอายุเกษียณราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *