ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียดดังนี้

ประเภทที่ 1 ผลการดำเนินงานบริหารหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และ ประเภทที่ 3 หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ประจำปีการศึกษา 2563

1.1 หลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF ระดับปริญญาตรี  ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

1.2 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ได้แก่ 1. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2. หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ประเภทที่ 3 หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ🎉🎉🎉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *