ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง หน้า ๓๙ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย เป็นอาจารย์ผู้สร้างบุคลากรที่เข้มแข็งให้กับวงวิชาการ วิจัย ด้านเทคโนโลยีการหมักและวิศวกรรมเคมีชีวภาพ เป็นนักวิจัยผู้สร้างนวัตกรรมมากมาย อาทิ กรรมวิธีการผลิตไซลิทอล  กรรมวิธีการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์อินูลิเนส อินเวอร์เทส และบีตา-ฟรักโทฟิวราโนซิเดส กรรมวิธีการผลิตกรดแล็กติก กรรมวิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทีเอบราวนินแบบผงจากการหมักใบชาด้วยเชื้อรา และกรรมวิธีการผลิตฟรักโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแก่นตะวัน (เยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค) เป็นต้น ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร อีกทั้งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงเชิงพาณิชย์ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาลให้กับวัตถุดิบเกษตรของไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากมายในวารสารชั้นนำในระดับสากล ได้เขียนหนังสือ ตำรา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในวงกว้าง หนังสือเรื่อง วิศวกรรมกระบวนการหมัก ได้รับรางวัล ตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) (ที่ วสท. ๑๓๕/๒๕๕๘ ลว ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ ได้สร้างผลงานที่โดดเด่น ทรงคุณค่า อันเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *