คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Palsgaard Asia-Pacific Pte., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

17.08.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Palsgaard Asia-Pacific Pte., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 2 ทุน แก่

นางสาววิจิตรา สิงห์ราชู นิสิตสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวชรินทิพย์ เนียมผล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

บริษัท Palsgaard Asia-Pacific Pte., Ltd. มีความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *