คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

23-24.11.2023 รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ โครงการดังกล่าวจัดโดย คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Knowledge Management: KM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *