คณะจาก NPUST, Taiwan เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

06.11.2023 รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหรรมเกษตร พร้อม ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตรภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Department of Food Science, National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ในวาระที่เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการ The 11th KU-NPUST Bilateral Conference ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *