คณะผู้บริหาร และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ ๔ เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

15.09.2023 โดยมี ผศ. ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ    รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ  มีการแนะนำภาควิชาและหลักสูตรทีเปิดการเรียนการสอนภายคณะอุตสาหกรรมเกษตร แสดงสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยที่ใช้สำหรับการเรียน การออบแบบงานวิจัย และเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยคณาจารย์ภายในคณะ นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างความประทับให้แก่ผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *