คณะอุตสาหกรรมเกษคร จัดโครงการ Agro-Industry open house 2023

27.08.2023 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ นำโดย ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ และ คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำโดย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกันจัดโครงการ Agro-Industry open house 2023 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน แนะแนวการรับเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชมผลงานวิชาการต่างๆ และพาเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมทั้งบรรยากาศในการเรียนการสอน ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *