คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดการบรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61 เรื่อง ภายใต้หัวข้อ “วิสัยทัศน์งานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตร: การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Agro-Industrial research vision and innovation: The transformation towards sustainability) กล่าวรายงาน โดย รศ. ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ ประธานสาขาอุตสาหกรมเกษตร และ รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การบรรยายพิเศษ ดำเนินรายการ โดย รศ. ดร.ประกิต สุขใย จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1) เรื่อง การสร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดย ดร.ชัยธร ลิมภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2) เรื่อง ก้าวใหม่ธุรกิจ-อาหาร สู่ High value business โดย คุณภณธกร วงศ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมอาหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

3) เรื่อง นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต โดย คุณวิภู เลิศสุรพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีท อวตาร จำกัด

4) เรื่อง จากหิ้งสู่ห้าง นวัตกรรมเพื่อสุขภาพคนไทย โดย รศ. ดร.ศศิมนัส อุณจักร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เอสซี เฮลท์เทค จำกัด

และในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย

งานดังกล่าวจัดงานในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้อง 5404 ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *