คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดพิธีมอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566

16.11.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เข้าร่วมมอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นทุนการศึกษา และช่วยงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุน และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้ที่สมควรได้รับทุนดังนี้

 1. นายรวิช ปิยะวรรณะกูล
 2. นางสาวนัดดา เงินรูปงาม
 3. นางสาวณัฐการณ์ เหมือนใจ
 4. นางสาวณฐพร สหะวงศ์วัฒนา
 5. นางสาวปวรรณรัตน์ เหียนหา
 6. นางสาวซูฮัยดา แวสะแม
 7. นางสาวณฤดี ชัยทวีรากุล
 8. นายวรินทร สีหอุระกุล
 9. นางสาวพีรยา ประสพพรรังสี
 10. นางสาวนงนภัส เฮงปฐมวัชร
 11. นางสาวฐิติยา คลังแสง
 12. นายนววิช ชมภูแสง
 13. นายกฤษฎิ์ภัณฑ์ ดำรงสิทธิ์
 14. นางสาวนันทิกา ขันขาว
 15. นายไกรวิชญ์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์
 16. นางสาวมิ่งขวัญ บุตโรบล
 17. นางสาวภัทราพร หลงสมบูรณ์
 18. นางสาวอิสรีย์ เฮงเจริญไพศาล
 19. นางสาวกรรวี แจ้งแสงทอง
 20. นางสาวพรจิรา ส่างสาร
 21. นางสาวอภิษฎา ชูเลื่อน
 22. นางสาวกรกนก เรืองเดช
 23. นายสณัฏชัย บุญวิทย์ชัยกุล
 24. นายอริย์ธัช อำนวยพงศา
 25. นางสาวลลิตา โนนคล้อ
 26. นางสาวธาราธาร เปียทอง
 27. นางสาวปณาลี พงศ์พัฒนาไพบูลย์
 28. นางสาวสุทธิดา ภูสนาม
 29. นางสาวณิน เกิดนิยม
 30. นางสาวภัทรจิรา สันเต๊ะ
 31. นางสาวร้อยตะวัน แก้วแช่ม
 32. นางสาวรัญชิดา สุวรรณธิศกุล
 33. นางสาวปวีณ์กร วิชัยแสง
 34. นายอนุพุทธิ์ นำพูลสุขสันต์
 35. นางสาวโชติกา ปรารมภ์
 36. นางสาวรวิสรา อัญชลี
 37. นายพีรพล ธนาทวีผล
 38. นายธรรม์ทัพ ธรรมเที่ยง
 39. นายภูสิทธิ์ พิชยมงคล

และทุนจากสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ทุน ได้แก่

 1. นางสาวณัฐกมล แซ่แพ
 2. นางสาวณัฐมา อภิโชติเทวัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *