คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา นวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร ครอบคลุมด้านอาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา สุดสร้างสรรค์ องค์ความรู้สุดล้ำ กับนวัตกรรมและงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AI Agro-Industry Research Highlights ครั้ง 1 ในหัวข้อ เรื่อง “นวัตกรรมจากผลงานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร ครอบคลุมด้านอาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ สิ่งทอ” (Sustainable Agro-Industry for Well Being) และหัวข้อย่อย ได้แก่ นวัตกรรมอาหารเพื่อความกินดีอยู่ดี นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องสำอางเพื่อความกินดีอยู่ดี นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อความกินดีอยู่ดี งานนี้มีผลงานวิจัยมากมายที่ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมไปถึงผู้ประกอบการ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ คุณกฤติกา สาโร Email: fagikks@ku.ac.th

#aikasetsart #หน่วยบริการวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *