คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

13.07.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดย มีคณาจารย์ผู้แทนจากภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม งานนี้จัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการทดแทนคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และได้แสดงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม โดยนิสิตได้มอบพานพุ่มดอกไม้ให้แก่คณาจารย์ และ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประกวดส่งอีเมลหาอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบตุ้งติ้งให้กับนิสิตใหม่อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *