คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ”

21.09.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงาน โครงการอบรม “ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ” วิทยาการ โดย ผศ. ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์ รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช และ รศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถยกระดับความสามารถต่อคณาจารย์ต่อไป งานดังกล่าวจัดโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านวิชาการ อก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *