คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒธรรมไทย ใน “งานขอบคุณบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566”

19.12.2023 คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดทำโครงการกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒธรรมไทย (ขนมไทย) “ลูกชุบนี้… ฝีมือใคร” ใน “งานขอบคุณบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมอาจารย์ ข้อ 39 อาจารย์ต้องปฏิบัติ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ในระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565 และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในคณะอุตสาหกรรมเกษตรจากการทำกิจกรรมร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *