คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

08.03.2024 อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มอบหมายให้ ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ก่อนไปทำงาน รวมทั้งแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาต่อไป ซึ่งในวันดังกล่าวมีการจัดบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ก่อนไปทำงาน” Digital skill for start new job วิทยากร โดย คุณธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์ จากบริษัท Data café Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *