คณะอุตสาหกรรมเกษตรมอบทุน เพื่อช่วยเหลือนิสิตประสบอัคคีภัย

14.11.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.สุมัลลิกา โมรากุล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มอบเงินกองทุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อช่วยเหลือ นายอริส ฝ่าฝน นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้ที่พักอาศัย (บ้าน) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้นิสิตและครอบครัวประสบปัญหาหลายด้าน จึงเห็นควรช่วยหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่นิสิตต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *