คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลในงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2564

หลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร


รับรางวัลโดย รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล หรือจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ 1. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2. หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

รับรางวัลโดย ผศ.ดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

รับรางวัลโดย ผศ.ดร. วิษฐิดา จันทราพรชัย

งานดังกล่าว รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี และ ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร เข้าร่วมแสดงความยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *