คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุมหารือด้านงานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผศ. ดร.บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ รองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัย ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรับฟังแนวทางการขอรับทุนวิจัยทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร โดย รองผู้อำนวยการ บผข. งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *