คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57

18.10.2023 ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *