คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดโครงการ เลือกแนวทาง…วางอนาคต

21-22.12.2023 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และจัดกิจกรรม Open House กิจกรรม workshop กิจกรรมดูโรงงาน และกิจกรรมแนะแนวการรับเข้าศึกษา ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะฯ มากกว่า 700 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *