คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เยี่ยมสำรวจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ เยี่ยมสำรวจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 โดย คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการของคณะฯ นำเสนอพันธกิจการผลิตบัณฑิต พาเยี่ยมชมผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และสถานที่ต่างภายในคณะฯ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *