คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Guangxi Vocational University of Agriculture

10-12.01.2024 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ. ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองฝ่ายบริการวิชาการ ผศ. ดร.กุลนาถ ทองขาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ผศ. ดร.เมธาวี เพียรภักดี อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Guangxi Vocational University of Agriculture สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Mr.Qin Haiyuan Dean of School of Food and Drug Engineering, Mrs. Chen Zhili Vice Dean of School of Food and Drug Engineering, Mrs. Tang Ting Head of Food Engineering Department of School of Food and Drug Engineering, Mrs. Guo Jingjie Teacher of Food Engineering Department of School of Food and Drug Engineering การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *