คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ Western Philippines University ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี และ ผศ. ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ Dean of College of Agriculture, Forestry and Evironmental Sciences, Western Philippines University ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทางด้านภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *