คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 จาก 3 อันดับ

27.10.2023 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2564 และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2566 โดย มีคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ

รศ. ดร.อำพร เสน่ห์ และคณะผู้วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ รางวัล Platinum ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงสุด ผลงาน การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์พลาสติกรีไซเคิลชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลท (rPET) สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร

รางวัลนักวิจัยผู้มีค่า h-index สูงสุด กลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปี

รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ สาขาเกษตรศาสตร์ ค่า h-index 33

รศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ค่า h-index 25

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (Pi >=6)

รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 13

รศ. ดร.ประกิต สุขใย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 10.925

รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 6.5

รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 6

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

รศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 5

รศ. ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 4.825

ผศ. ดร.กฤษกมล ณ จอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 4.225

รศ. ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 3.7

รศ. ดร.ภคมน จิตประเสริฐ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 3.5

รศ. ดร.มัสลิน นาคไพจิตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 3.375

รศ. ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 2.875

รศ. ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 2.6

รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 2.25

รศ. ดร.อุทัย กลิ่นเกษร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2.25

ผศ. ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 2.25

รศ. ดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2.25

ผศ. ดร.ทานตะวัน พิรักษ์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 2.125

รศ. ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 2

รศ. ดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 2

อ. ดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 2

รศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.85

รศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปริมาณผลงาน 1.75

รศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.75

รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.5

รศ. ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.5

รศ. ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1.5

ผศ. ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.45

ผศ. ดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.35

รศ. ดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1.125

ผศ. ดร.ไพบูลย์ ตั่นสกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 1

ผศ. ดร.เมธาวี เพียรภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1

รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริมาณผลงาน 1

ผศ. ดร.สุมัลลิกา โมรากุล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 0.75

ผศ. ดร.บุญทิวา นิลจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริมาณผลงาน 0.6

ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปริมาณผลงาน 0.5

รศ. ดร.นพรัตน์ ปราบสงบ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 0.25

รศ. ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลงาน 0.2

รศ. ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ปริมาณผลงาน 0.1

คณะอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินกับกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *