คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นครประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ และนิสิต เข้ารับรางวัลพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ ดังนี้

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญเอก ได้แก่ ดร.อรณิชา แช่มประเสริฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (โครงการกาญจนาภิเษก) วิทยานิพนธ์ Biopolymer Particle to Inhibit Acrylamide Formation and to Stabilize Pickering Emulsion as Template for Oleogelation คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต รศ. ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ผศ. ดร.กนิฐพร วังใน และ Assoc.Prof. Dr.Leonard M.C. Sagis

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ พรมสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยานิพนธ์ การพัฒนาแผ่นรองใต้ฝาจากพลาสติกชีวภาพผสมกรดแกลลิกและไพโรแกลลอลสำหรับบรรจุภัณฑ์ดูดซับออกซิเจน คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต และรศ. ดร.รังรอง ยกส้าน

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท ได้แก่ นางสาวดนยา โพธิสารัตนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยานิพนธ์ ผลของอนุภาคโลหะออกไซด์ระดับนาโนต่อคุณสมบัติและประสิทธิภาพยืดอายุอาหารของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ผลิตด้วยกระบวนการอัดรีด คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต และดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท ได้แก่ นายโชติวิทย์ ศรีวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยานิพนธ์ Effect of Elephant Digestive Pretreatment by Anaerobic Mixed Culture with Elephant Dung on Sugarcane Bagasse for Cellulose Extraction คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต รศ. ดร.ประกิต สุขใย

สูจิบัตร : http://online.anyflip.com/pbesm/pvov/mobile/

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/

ที่มา : https://www.grad.ku.ac.th/thesis-award-winner_64/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *