คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Innovation Opportunities in Functional Food and Drink

26.06.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดซื้อสิทธิ์การใช้ฐานข้อมูลนวัตกรรมใหม่ระดับโลก Mintel Global New Products Database (GNPD) ของบริษัทวิจัยทางการตลาด Mintel International Group Ltd (Mintel) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและการสร้างสรรค์ ที่ช่วยต่อยอดการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร Online และ Onsite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *