คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน รับรู้และเข้าใจแผนกลยุทธ์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2565 – 2569) ของคณะฯ เพื่อนำมาปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมถึงการพบปะแล้วพูดคุย จัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน และภาควิชาด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา

ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/HRrW2T7FvD55Rrw86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *