คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานปฐมนิเทศสำหรับนิสิตต่างชาติ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณจารย์ผู้ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ จัดงานปฐมนิเทศสำหรับนิสิตต่างชาติ ที่ได้รับทุนสำหรับบัณฑิตศึกษานานาชาติประจำปีการศึกษา 2564 -2565 เพื่อแนะนำให้รู้จักผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ผู้ดูแลนิสิตต่างชาติ ของแต่ละภาควิชา รวมทั้งแนะนำการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *