คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาการสอนแบบโค้ช ภายใต้แผนงานพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

06.06.2023 ผศ. ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมความรู้ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการสอนแบบโค้ช ภายใต้แผนงานพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษาแก่นิสิต งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5305 ชั้น3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *