คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “Effective Communication for work collaboration การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานแบบมีส่วนร่วม”

13.09.2023 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงาน โครงการสัมมนาหลักสูตร “Effective Communication for work collaboration การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานแบบมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การทำงานเป็นทีม และยกระดับสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโดย ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *