คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำเสนอการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 💚

โดยนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้

👨🏼‍🔬 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต นำเสนอโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

ที่มา : https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=76614-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *