คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (FoSTAT Food Innovation Contest 2023)

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15 FoSTAT Food Innovation Contest 2023 “Tomorrow Food Innovation” จัดเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการปรับใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ให้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเสาะหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเข้าร่วมทำงานในองค์กร และได้คัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมการประกวด ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ซึ่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการพิจารณาผลงานผ่าน VDO Clip และจะมีการประกาศผลการผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทาง FB : Food Innovation Contest และ www.fostat.org ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 งานพิจารณาดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *