คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ KU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 -BANGKOK-

26.04.2023 รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และ รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

ในงานนี้มีทีมจากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม และมีผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย คุณเชิดศักดิ์ คมนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเกษตรไทย คุณพรพิศ ตันมธุสรชัย Director-Retail Bussiness&Special Project บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย คุณเสรี ธรรมเสริมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ทีมที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม ENKU จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Miss Unisen จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหมักเมี่ยง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท

และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลพิเศษ ดังนี้

รางวัลนำเสนอดีเด่น ทีม Miss Unisen ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ทีม ENKU ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *