คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

28.03.2024 รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO GIFT POLICY ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย อย่างเคร่งครัด

โดยทุกคนจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *