คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาร่วมงานแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) รุ่น 1 และรุ่น 2 จำนวน 15 ราย

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) เป็นหลักสูตรพหุวิทยการ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยเนื้อหลักสูตรดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากการสนับสนุนของ European Commission ผ่านโครงการ Erasmus+ ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในไทย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสหภาพยุโรป ได้แก่ University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) ประเทศออสเตรีย Hochschule Geisenheim University ประเทศเยอรมนี  University of Teramo (UNITE) ประเทศอิตาลี และISEKI-Food Association (IFA)

หลักสูตรดังกล่าว มีการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวมีนิสิตทั้งหมด 5 รุ่น จำนวน 35 คน แบ่งออกเป็น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 3 รุ่น รวม 23 คน และกำลังศึกษาอีก 2 รุ่นจำนวน 12 คน โดยผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นบุคคลาการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา (24 หน่วยกิต) มีการจัดการเรียนการสอนวันธรรมดา (Online จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น) และวันเสาร์ (Online/Onsite เวลา 9.00-16.00 น) มีการบรรยายจากอาจารย์และอาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม มีวิชาทดลองปฎิบัติและกิจกรรมดูงานนอกสถานที่

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/kubevtech/ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ e-mail : kubevtech@gmail.com และ โทร. 081-987-9204

VDO แนะนำเพิ่มเติม : https://youtu.be/4hNWedsnEjw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *