คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60

  • เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดการบรรยายพิเศษ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิถีถัดไป: แผนที่นำทางเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน (Next Normal Agro-Industry Innovation: Roadmap for Thai Economy toward Sustainability) โดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืนโดยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ บรรยายพิเศษ เรื่อง Food Industry Innovation towards Sustainability for Next Normal วิทยากร โดย นายสมชาย อัศวปิยานนท์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Synchrotron: Solution for Sustainable Food and Agricultural Research วิทยากร โดย ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต วิทยากร โดย นางสาวชมพูนุช จันทร์บัว และ ดร.ธวัชชัย ตุงคะเวทย์ และ เรื่อง Impact on Environmental Law and Regulation for Food Packaging Industries วิทยากร โดย Dr. Dario Dainelli ภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/uWpUUrpTL8ZY6E7z9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *