คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการทำวิจัย กับ บริษัท เอ บี เวิลด์ ฟู้ดส์ เอเชีย จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  รัตรนสุมาวงศ์ ร่วมกับ บริษัท เอ บี เวิลด์ ฟู้ดส์ เอเชีย จำกัด โดย คุณบวร ภักดีสู่สุข กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการพัฒนาวิจัยในโครงการการศึกษาอิทธิพลของวัตถุเจือปนอาหารต่อการยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *