คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดอบรมแยกและจัดการขยะ AI circular ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI Circular

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผศ. ดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร ผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กร ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI Circular ครั้งที่ 2

โดย คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เชิญผู้แทนจาก บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) ภายใต้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ร่วมกันจัดอบรมแยกและจัดการขยะ AI Circular ครั้งที่ 2 ในงานวิทยากรจาก Envicco บรรยายถึงแนวทางการแยกขยะรีไซเคิล การรับซื้อขยะและจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกได้ให้กับแม่บ้านของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผศ. ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 และการบันทึกปริมาณขยะของคณะภายใต้โครงการฯ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีประมาณขยะทั้งหมดอยู่ที่ 5.8 ตัน (11 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2565) คิดเป็นปริมาณขยะ 149 กิโลกรัมต่อวัน และมีอัตราการรีไซเคิลอยู่ที่ 7.7% และรูปแบบการแยกประเภทของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการจัดทำธนาคารขยะ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เทน้ำ/น้ำแข็ง ขวดพลาสติกใส PET ขยะรีไซเลิคอื่นๆ (กระป๋อง ขวดแก้วและพลาสติกอื่นๆ) และขยะทั่วไป/เศษอาหาร

และสุดท้ายมีการมอบรางวัลแม่บ้านดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ พ่อบ้านเล็ก นายสมประสงค์ โยธามาศ จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับ “รางวัลพ่อบ้านยอดขยัน” แม่บ้านหนูนา นางสาวกาญจนา ปัญญาผล​ จากแม่บ้านส่วนกลางคณะฯ ได้รับ “รางวัลซุปเปอร์แม่บ้าน” และแม่บ้านลัดดา นางสาวลัดดา วังศิลาบัตร จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับ “รางวัลแม่บ้านรีไซเคิล”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *