คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าไทยและ อย.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าประชุมเพื่อหารือหัวข้อเรื่อง “บทบาทและการแลกเปลี่ยนข้อปัญหาที่เกิดกับภาคธุรกิจ เพื่อเดินหน้าธุรกิจด้านอาหารของไทยสู่ระหว่างประเทศ” ร่วมกับ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์อาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะทำงานที่ปรึกษา และเภสัชกร คุณเลิศชาย เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับคณะผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน บริษัทด้านอาหาร สมาคมอาหาร ภาควิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และภาครัฐ  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *